Novosti
04.09.2023. Vesti

Rezultati istraživanja „Rod i rad u kulturnom polju u Srbiji“ dostupni za preuzimanje

U okviru višegodišnjeg nacionalnog projekta „Rodna ravnopravnost za kulturnu raznolikost“ sprovedeno je kvantitativno i kvalitativno istraživanje prepreka za rodnu ravnopravnost u sektoru kulture, umetnosti i kreativnih industrija u Srbiji.

Istraživanje je pokušalo da odgovori na sledeća pitanja:

  • Kakvi su uslova rada kulturnih radnica i preduzetnica u kulturnom sektoru?
  • Kakvi su uslovi života zaposlenih angažovanih u kulturnom sektoru u Srbiji?
  • Koji oblici rodne diskriminacije generišu rodne neravnopravnosti u kulturnom životu?
  • Kako možemo doprineti povećanom učešću žena i njihovoj pravednijoj zastupljenosti u kulturnom polju u našem društvu?

Rezultati su objavljeni u publikaciji na skoro 250 stranica na srpskom, a uskoro i engleskom jeziku. Autori studije su dr Predrag Cvetičanin, vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu i rukovodilac Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope (CESK), Tatjana Nikolić, istraživačica saradnica Fakulteta dramskih umetnosti i članica Kolektiva mladih žena FEMIX i dr Nađa Bobičić, naučna saradnica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i članica kolektiva Pobunjene čitateljke, u saradnji sa koleginicama i kolegama iz organizacija članica NKSS.

Preuzmite knjigu ROD I RAD U KULTURNOM POLJU U SRBIJI

Studiju su recenzirale dr Vladislava Gordić Petković, redovna profesorka Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, dr Inga Tomić Кoludrović, naučna savetnica i redovna profesorka Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, ogranak u Splitu i dr Milena Dragićević Šešić, profesorka emerita Univerziteta umetnosti u Beogradu. Ilustracije na koricama rad su Jelene Đorđević, a publikaciju su izdali NKSS i Fakultet umetnosti u Nišu.

Nalazi istraživanja poslužili su kao polazište za osmišljavanje programa podizanja kapaciteta koji je bio posvećen unapređenju znanja i veština u zajednici. U okviru programa sprovedena su četiri seminara za razvoj veština iz oblasti finansijskog menadžmenta i prikupljanja sredstava (engl. fundraising), odnosa sa javnošću, udruživanja i lične organizacije, upravljanja vremenom i brige o sebi. Potom, kroz dve radionice, otvoren je prostor za razmenu iskustava radnica u kulturi iz različitih umetničkih polja. Organizovane su i besplatne konsultacije za umetnice i radnice u kulturi i kreativnim industrijama, i to u oblastima odnosa sa javnošću i upravljanja finansijama u sektoru kulture; formirani su stručni konsultantski timovi koji su tokom projekta bili na raspolaganju radnicama u kulturi putem imejla ili putem virtuelnih „otvorenih vrata“. Posebna pažnja je posvećena jačanju kapaciteta novih generacija, kroz organizaciju Rok kampa za devojčice, edukacije za savremena kritička čitanja i radionice ulične umetnosti za devojčice i mlade žene. Program mobilnosti bio je jedna od nosećih aktivnosti, u okviru koga je dvanaest umetnica dobilo priliku da direktno uči i razmenjuje znanje sa koleginicama iz regiona jugoistočne Evrope. Osnivanje nacionalne mreže posvećene rodnoj ravnopravnosti u kulturi na osnivačkoj konferenciji u Novom Sadu u maju 2023. godine bio je treći i zaključni segment projekta.

U saradnji sa BEFEM-om, a na osnovu rezultata istraživanja i kreiranih preporuka, nastao je i kratak video u okviru kampanje namenjen za deljenje na društvenim mrežama i u medijima i prikazivanje na relevantnim događajima.

Projekat je podržan od strane Međunarodnog UNESCO Fonda za kulturnu raznolikost, Ministarstva kulture i Sekretarijata za kulturu grada Beograda, a sprovelo ga je partnerski sedam organizacija članica Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije pod njenim rukovodstvom (Kolektiv mladih žena Femix, Pobunjene čitateljke, Millennium, Studio 6, Kulturanova, Elektrika i Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope). Projekat je imao za cilj stvaranje preduslova za pravičniji pristup koji bi ženama kao kreatorkama kulturnih izraza pružao jednake mogućnosti u kulturnom polju u Srbiji, i izabran je kao jedan od šest najboljih i jedini iz Srbije, od ukupno 1.027 projekata iz celog sveta.

Prva međunarodna promocija studije održaće se u Beču na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti MDW, Departmanu za menadžment u kulturi i rodne studije, 10. oktobra 2023. godine od 15 časova i na njoj će govoriti koautorke Tatjana Nikolić, Kolektiv mladih žena FEMIX, i dr Nađa Bobičić, Pobunjene čitateljke.